تبلیغات


سی سال همراهی با یک ناخن گیر

سی سال همراهی با یک ناخن گیر

نگه داشتن اشیای قدیمی برای همه انسان ها مهم ولی برای افرادی که دارای تیپ شهودی اند مهم ترند. من از جمله کسانی ام که شهودی محسوب می شوند. دقیقاً یادم است سال 1366 تازه برای تحصیل به تهران و در دانشگاه تهران آمده بودم....

ادامه را بخوانید...منبع این نوشته : منبع