تبلیغات


چوپان نوجوان

چوپان نوجوان

در دهه اول زندگی ام هرگاه فرصتی دست می داد و من مدرسه نمی رفتم مجبور بودم گوسفندانمان را به چرا ببرم اما به شدت از گرگ می ترسیدم و در مواقع زیادی قبل از غروب آفتاب آنها را در حالی بر می گرداندم که هنوز سیر نشده بودند؛ زیرا گوسفندان وقتی سیر می شوند ایستاده یا خوابیده به نشخوار کردن مشغول می شوند اما...

ادامه را بخوانید