تبلیغات


بهار بی نشاط در فقدان پدر

بهار بی نشاط در فقدان پدر

اکنون از 6 دی ماه 1388 هشت سال گذشت و من از بهار همان سال دیگر بهار به چشم ندیده ام؛ زیرا همه بهارهای بعد از تو بی نشاط بودند و من دیگر مانند سال 1388 و سال های قبل از آن نشاط رفتن به روستای عزیزم را نداشتم و حتا یک بار هم که رفتم و از کنار خانه تو ای مهربان پدر گذشتم تاب نیاوردم و نگاه نتوانستم کرد و زود برگشتم. اما وقتی تو بودی بهار معنای دیگری داشت اما تو رفتی و نشاط و طراوت بهار من هم با تو رفت و اکنون تنها امیدم به آمدن بهار با وجود تو در دل شب های تار است که تو به خوابم بیایی!! ...

ادامه را بخوانیدمنبع این نوشته : منبع