تبلیغات


به دنبال پدر

به دنبال پدر

ساعت یک بامداد 14 آذرماه به خواب رفتم ظاهرا دو ساعتی در خواب عمیق به سر می بردم که خواب دیدم به روستای پدرم رفته و در منزل ایشان به سر می برم. چشم انتظار ورود پدر بودم که یک باره صدای زیادی از بیرون منزل به گوشم رسید سراسیمه از اتاق بیرون آمدم و آن قدر «آقا آقا» صدا کردم که به صدای خود بیدار شدم. اما قبل از بیداری خبری به من دادند که پاک دلم ریخت و آن اینکه قبل از آن که من پدر را زیارت کنم به دیدار حق و به دیار باقی شتافته است. بدین ترتیب به دنبال پدر گشتم اما دیگر رد پایی هم از او نیافتم و گریان ماندم تا ابد. درودش می فرستم. بیقرار 14 آذرماه 1396منبع این نوشته : منبع